Privacyverklaring

Equi-Essence hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Equi-Essence houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. In dat geval zal uw schriftelijke toestemming worden gevraagd;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten rond uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.

Als Equi-Essence zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover en contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Equi-Essence verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de zorgovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De zorgovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Equi-Essence de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum;
 • BSN, indien nodig voor verwijzing of financiering;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Equi-Essence opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar, voor cliënten die vallen onder de Jeugdwet.
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna maximaal 5 jaar, voor cliënten die niet vallen onder de Jeugdwet.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Equi-Essence verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De zorgovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Equi-Essence de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN, indien nodig voor verwijzing of financiering;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Equi-Essence opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de zorgadministratie;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, maar alleen als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Equi-Essence bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Equi-Essence van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig deze maatregelen;
 • Onze eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten rond uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Equi-Essence
Maya de Hoog
Papedijk 5
2691NE ’s-Gravenzande
06-11617682
info@equi-essence.nl